"Жеңісті қолдан берген жоқпыз". Қазақ көкпаршылары өзбектерден не себепті жеңілгенін айтты

12 сентября, 10:29
5

2-8 ?ырк?йек аралы?ында ?ыр?ызстанны? Шолпан-Ата ?аласында Д?ниеж?зілік к?шпенділер ойыны ?тті. ?аза?стан спортшылары б?л ойындарда 18 алтын, 24 к?міс ж?не 30 ?ола медаль иеленіп, жалпы есепте 2-орын алды. Медаль саны есебінде 40 алтын, 32 к?міс ж?не 31 ?ола медаль иеленген ?ыр?ызстан ??рамасы ?здік болды. 

?леуметтік желілерде ?аза?станды? спортшыларды? к?рсеткен ?неріне сын айт?андар баршылы?. ?сіресе турнир фавориті саналып келген к?кпаршыларды? ж?ні бір б?лек десті ж?рт. Алайда ?аза?стан жартылай финалда ?збекстан ??рамасына есе жіберді. Осыдан кейін онсыз да ?ызып т?р?ан ?леуметтік желідегі дау?а ?ыр?ыз БА?-тары т?сірген видеолар май ??й?андай ?сер ?алдырды. 

Дау неден шы?ты?

М?селен, Facebook желісінде тара?ан видеода?ы ат ?стінде т?рып с?хбат берген ?аза? спортшысы к?пті? назарына ілікті. Видеода спортшы еш?андай дайынды? болма?анын, ?аржыландыруды? да ж?ргізілмегенін, сонымен ?атар, ат жо?ты?ын м?лімдейді. 


2016 жыл?ы видеоны? скриншоты. © Facebook.com

Алайда, ?Р М?дениет ж?не спорт министрлігіні? баспас?з ?ызметі б?л видеоны? 2016 жылы т?сірілгенін хабарлады.

Министр не дейді?

Фаворит санал?ан ??рама к?кпаршыларыны? финал?а да шы?а алмауын елімізді? м?дениет ж?не спорт министрі Арыстанбек М?хамеди?лы екі фактормен байланыстырды. 

"?з басым барып ?атыстым, к?шпенділер ойыныны? ашылу салтанатында ?ыр?ыз ?ріптестерімізбен с?йлестік. Сонда біз турнир иесіні? халы?аралы? ережені са?тауы керек екенін айтып, жауаптыларды ша?ыртты?. Мысалы, халы?аралы? ереже бойынша, ше?бер т?руы ?ажет, ал ?йымдастырушылар онда ?азанды? ?ой?ан. Б?л ?те ?ауіпті, м?селен ?ткен жылы бізді? спортшылар сондай ?азанды??а со?ылып, ауыр жара?аттар ал?ан еді. Б?кіл ?лем ше?берге ?тіп жатса, жарыс иелері ?айтадан ?азанды? салып ?ой?ан. Б??ан, ?рине, біз наразылы? танытты?. Солайша дауласып ж?ргенде бір к?німізді жо?алтып алды?", - дейді министр.

Сонымен ?атар, М?хамеди?лыны? айтуынша, б?л дода?а т?жірибе жинап ?айтсын деген оймен жас спортшылар жіберілген. 

?аза?станды? к?кпаршылар ?з аттарымен барма?ан

Желідегі сынны? бір сыпырасы к?кпаршыларды? атсыз бар?аны жайында болды. С?йтсек, ?аза?станны? ?лтты? спорт ?ауымдасты?ы турнир ?арса?ында ?ыр?ызстанны? "К?кб?рі" федерациясына атпен ?амтамасыз ету туралы ?тініш жолда?ан екен. 

?аза?стан к?кпар федерациясыны? президенті Ерлен Оспановты? айтуынша, ?ыр?ыз тарапынан м?ндай к?мек с?рауды? себебі 27 тамызда ?ана ая?тал?ан ?аза?стан чемпионаты екен. 

"Д?л 27 тамызда к?кпардан ?аза?стан чемпионаты ая?талды, сонды?тан аттарды дайындап ?лгермей, ?ыр?ыз тарапына осындай ?тініш айтты?. ?ыр?ыз тарапы бізге т?п-т?уір аттарын беріп, жа?сы к?тіп алды. Десе де, біз б?дан уа?ыт жо?алтты?. Жалпы айт?анда, ?з атымызбен бармауымыз же?іліс табуымыз?а себеп емес", - дейді Оспанов. 

Ал министр айт?ан ойында?ы ше?бер мен ?азанды? ?оюды? ерекшелігін ?аза?стан к?кпар федерациясыны? президенті былай деп т?сіндірді: 

"Халы?аралы? ?ауымдасты? бар, сол ?ауымдасты? бекіткен ереже бойынша, біз б?л турнирде ?азанды?сыз, я?ни ше?бер ар?ылы ойнауымыз ?ажет еді. Себебі ?азанды??а аттар жиі со?ылып, жара?ат алып жатады, спортшыларымыз да ая?ын жара?аттайтын. Сонды?тан ?лтты? спортымызды осылай игі ма?сатта модернизациялау туралы шешімге ?арамастан, Шолпан-Атада?ы додада ескі ережемен ойнау?а м?жб?р болды?", - дейді ол.

"Ж?ртты? назары осы спорт т?ріне ау?анына ?уандым"

?леуметтік желілерде автобус ішінде отыр?ан ?аза?станды? к?кпаршылар?а бір ер адамны? ?ыр?ыз тілінде с?йлеп т?р?ан видеосы ке? таралды.

"Б?л спорт ?ой. Неменеге саясатты араластырып отырсы?дар? "К?к б?ріден" неге сонша ?ор?асы?дар? Б?л ойын ?ой, спорт ?ой. Жігітше ойнап, к?ліп жайнап кетпейсі?дер ме елдері?е? ?збекстан ?мірі к?кпар ойна?ан жо?. ?айтіп ?тылып барасы?дар елдері?е? ?ай беттері?мен барасы?дар?", - дейді ер адам видеода.

Оспановты? айтуынша, б?л видеода ?ыр?ызстан ??рамасыны? ?кілі Талас Бегалиев бейнеленген. 

"Б?л жігіт бір жыл б?рын бізді? елге команданы? жетекшісі ретінде келіп, же?іліс тап?ан еді. Содан болар, финалда бізді? ??рамамен ойнап, есе ?айтар?ысы келген сия?ты. Видеода?ы с?зін ты?даса?, ?збекстан тіпті осал команда секілді, алайда м?лдем олай емес. ?збек ??рамасында ?лкен жігіттер, бізден бар?андар жастар еді, оны видеодан да к?ре аласыздар. Спортта біреуден же?ілмеу ?шін екіншісіне ?аса?ана есе жіберу на?ыз намыссызды?, бізді? намысы бар жігіттер м?ндай?а аттап баспас еді. Жастар ??рамасы ?олынан келгенді жасады. Бастысы к?кпаршыларымызды? видеода сабыр са?тап, эмоция?а берілмегені д?рыс болды. Себебі б?л спорт, спорт татулы??а, бейбітшілікке ша?ырады. ?азір ?леуметтік желілерде к?п тал?ыланып жат?аны, бір жа?ынан, осы спорт т?ріне деген к?пті? ы?ыласы, намысты? бол?аны д?рыс. Ж?ртты? назары осы спорт т?ріне ау?анына ?уандым", - дейді Ерлен Оспанов.  

Осылайша ?аза?стан к?кпар ??рамасы жартылай финалда ?збекстаннан 4-5 есебімен же?ілді. Алайда ?шінші орын?а таласта отандастарымыз М?скеу ??рамасын 18-1 есебімен ойсырата же?ді. 


К?кпаршы Есжан ??рманбайды? ?шінші орын ?шін ж?лде алып т?р?ан с?ті

?збекстан?а же?істі ?олдан берді деп айыптал?ан ?аза?станды? ??раманы? ойыншысы Есжан ??рманбайды? айтуынша, ?ыр?ыз к?кпаршыларыны? м?ндай м?лімдемесі орынсыз ?рі негізсіз.

"Же?істі ?олдан берді дегенге келіспейміз!"

"?збек командасы о?ай ?арсылас емес, білдей бір елді? атынан бар?ан мы?ты жігіттер. Бізді? ??рамада жас балалар болды. ??дай ?аласа, 2021 жылы ?тетін Олимпиада?а ?атысатын балалар деп айтса? болады. ?збек командасы да, біз де жа?сы дайынды?пен келдік. М?ндай ірі халы?аралы? жарысты бірінші рет к?ріп отыр?ан балалар, ал ?збек жігіттері жарыс к?рген, ?лкен-?лкен жігіттер. Десек те, ойын керемет ?тті. Бізге берілген аттар да жа?сы болды, ?з де?гейіндегі аттар дер едім. Сонды?тан же?істі ?олдан берді дегенге келіспейміз. Жігіттер жас та болса да, са?адай ?збек жігіттеріне барын салып, ?арсылы? к?рсетті. Же?ілмейтін спортшы жо?, жас балалар, ??дай ?аласа ?з білігін енді шы?дайды, барлы? же?іс алда", - деді к?кпаршы Есжан ??рманбай.


К?кпаршы Есжан ??рманбай © Жеке м?ра?аттан

?з кезегінде Спорт ж?не дене шыны?тыру істері комитет т?ра?асы Серік Жарасбаевты? айтуынша, ?аза?стан к?кпаршылар ??рамасы ?те жо?ары ?рі лайы?ты ?нер к?рсете білген. 

"Азия айма?ында біз ?здіктер ?атарындамыз. Біра? спортта же?іліс те, же?іс те болады. К?кпаршыларымыз лайы?ты ?нер к?рсете білді деп санаймыз. Жалпы медальдар есебінде екінші орын ал?аны жо?ары де?гейді білдіреді. Спортшылар ?рдайым моральды? ж?не психологиялы? т?р?ыдан кез келген жа?дай?а дайын болуы ?ажет деп есептеймін. Мені?ше, к?кпаршыларымыз дау-дамай?а араласпай, жа?сы ойын к?рсетті", - дейді Жарасбаев.

Айта кетейік, биыл?ы Д?ниеж?зілік к?шпенділер ойынына ?лемні? 77 елінен ?ш мы?нан астам спортшы ?атысып, 37 спорт т?рінен 594 медаль ж?бы сарап?а салынды. Ж?лде ?оры - 28 миллион сом.